سردخانه داری نوین: عملیات سورت ، بسته بندی و تولید مستقیم و بدون واسطه ما

پروژه های ما آغازگر راهی نو در صنعت سردخانه داری ایران است .